تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398     |     کد : 102

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - نوبت اول

شرکت عمران و توسعه آذربایجان بر اساس مجوز شماره 9491/81 مورخ 98/11/19 هیات مدیره محترم شرکت، در نظر دارد انجام عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقی‌مانده پروژه تجاری خدماتی عتیق یک و دو را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط که دارای امکانات مالی، فنی و تجهیزاتی لازم و سوابق کاری مرتبط باشد با شرایط ذیل واگذار نماید.


PDF چاپ چاپ