تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399     |     کد : 112

آگهی مزايده عمومی

مزایده پارکینگ سرپوشیده و بارانداز مشروطه شرکت عمران و توسعه آذربایجان

شرکت عمران و توسعه آذربایجان در نظر دارد حق بهره‌برداری از منافع پارکینگ سرپوشیده و بارانداز خود واقع در تبريز – خیابان شهید مطهری (راسته کوچه ) را به اشخاص حقيقی و حقوقی به مدت یک سال شمسی از تاریخ 1399/5/19 تا 1400/5/18 طريق مزايده عمومی باشرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .

1- مبلغ پایه اجاره بهاء : بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برای موضوع اجاره ، ماهانه مبلغ 2/320/000/000 ریال ( دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال ) می باشد.

2- سپرده شرکت درمزايده معادل 2/784/000/0ریال می باشد که باید بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب 5520855358 نزد بانک ملت شعبه راسته بازار و بنام شرکت عمران و توسعه آذربایجان واريز و اصل ضمانت نامه و یا اصل فيش مربوطه  ضميمه اسناد مزايده گردد .

3- مبلغ 1/000/000 ریال از بابت هزینه فروش اسناد مزایده دریافت می شود.

4- اسناد مزایده از تاریخ1399/04/16 لغایت1399/04/28 به فروش می رسد.

5- شرکت عمران و توسعه آذربایجان درقبول و يا رد يک يا کليه پيشنهادات ارائه شده مختار است.

6-مهلت قبول پيشنهادها تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1399/04/28 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7 – بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/4/28 در محل دفتر شرکت انجام و نتیجه مزایده در ساعت 10 صبح روز 99/4/29 در تابلو اعلانات شرکت نصب خواهد شد.

8-کليه هزينه های آگهی مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.

9- سايرشرايط، در اسناد مزايده مندرج است.

متقاضيان واجد شرایط مي توانند پس از بازديد از محل و رويت موقعيت پارکینگ سرپوشیده و بار انداز از تاریخ1399/04/28  جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبریز –خیابان شهید مطهری(راسته کوچه) –اول کوچه ملا احمد –جنب بانک ملت – شرکت عمران و توسعه آذربایجان –واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن های  35251690-35251057 تماس حاصل نمايند .

                                                                                                                        حسین عالی باف
                                                                                 مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان
 


PDF چاپ چاپ